Facebook
ДГ Света Анна
Детска градина в град Сапарева Баня

Съобщение

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

У В Е Д О М Я В А М Е   В И:

     І.  На основание чл.57, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; Глава втора „Организация на предучилищното образование на територията на общината”, чл. 4, ал. 1  от Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Сапарева баня:

         „Децата постъпват в детската градина на територията на общината не по –рано от учебната година, която започва в годината на навършване на три годишната възраст”.

ІІ. На основание чл.18, ал.3 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Сапарева баня заявления за приемане на децата, родени през 2021 г.,  в първа възрастова група за следващата учебна година се подават от 15 март до 15 април на текущата календарна година.

ІІІ.  Необходими  документи (чл. 22 от Наредба за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Сапарева баня):

  • Заявление от родителите (по образец на детската градина )
  • Удостоверение за раждане на детето (за проверка на декларираните данни)

Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице.

                                                  За допълнителна информация – в канцеларията на ЗАС в детската градина